Африканската чума е под контрол

31.01.2019 - 09:49

Заболяванията чума по дребните преживни живот­ни и африканска чума по свинете (АЧС) са овладяни и под контрол у нас, но Бъл­гария продължава да е със статут на страна, инфекти­рана с ЧДПЖ, тъй като има неликвидирано огнище в гр. Болярово. Това съоб­щи изпълнителният ди­ректор на БАБХ д-р Дамян Илиев. Мерките от страна на ветеринарните власти за превенция и контрол на заболяването, както и ре­стрикциите на Европейска­та комисия са облекчени, но надзорът продължава – целта е да се възстанови статутът на страната и да се възобновят търговските отношения, съгласно стан­дартите на OIE, допълни д-р Дамян Илиев. Това ще се случи най-рано 6 месеца, след ликвидиране на по­следното огнище.

По отношение на афри­канска чума по свинете от БАБХ коментираха, че след появата на първото огнище през август 2018 г. то е било ликвидирано за 24 часа. Оттогава досега няма случай на заболява­не при домашни свине, с което разпространението е предотвратено. Първият случай на АЧС при дивата популация бе установен край румънската граница, два дни по-късно на 500 ме­тра от това място е открито второ прасе с положителни проби, а впоследствие в ловно стопанство „Зелен­ка“ са констатирани още два случая. Последният е от 27 декември 2018 г. По тази причина ЕК вкара България в зоните за превенция, а между нас и Румъния има буферна зона, където се взимат проби и контролът е увеличен. „Важно е населе­нието да съобщава за съм­нителни случаи на домашни прасета и при всеки случай на умряла дива свиня“, ко­ментира д-р Георги Чоба­нов, директор на дирекция „Здравеопазване и хуманно отношение към животните“. Международните експерти са констатирали, че мерките в индустриалните ферми са ефективни, но проблемът за властите са фермите тип „заден двор“ – стопаните отглеждат прасета, без да са информирали ветери­нарните власти. „Най-при­теснителни са свинете, кои­то се отглеждат в домове на ловци. В тези случаи е особено важно домашните прасета да са прегледани от регистриран ветеринар“, коментира д-р Чобанов. Вече е факт и мобилно приложение за ловците, с което те да подават лесно и бързо информация към компетентните органи. В тази връзка през януари бе проведена първа за Европа мисия за обмяна на опит по отношение на АЧС. Оцен­ката на международните институции е, че у нас е въведена биосигурност на много високо ниво в индус­триалните ферми и по вре­ме на лов и има добра сис­тема за идентификация и регистрация. Фокусът тряб­ва да се насочи именно към стопанствата тип „заден двор“, за да се предотврати нелегалното отглеждане на животни.

Добавете коментар

*
*