Обществено обсъждане на промени в Закона за биологичното разнообразие

08.02.2019 - 12:37

На 5 февруари Министерството на околната среда и водите (МОСВ) проведе обществено обсъждане с представители на заинтересованите страни на промените в Закона за биологичното разнообразие (ЗБР). В дискусията, която се проведе в хотел „Рамада“ в София, участваха представители на НЛРС-СЛРБ, други неправителствени организации, национално представените работодателски организации, синдикатите, както и членове на Съвета на учените към министъра на околната среда и водите.

Основните изменения бяха представени от директора на Дирекция „Национална служба за защита на природата“ в МОСВ Мирослав Калугеров. „Този проект е в пълно съответствие с разбирането на Европейската комисия за ефективно изпълнение на природозащитното законодателство на ЕС. ЕК разработи План за действие за природата, хората и икономиката, който постави въпроси за по-ефективно планиране и прилагане на консервационните мерки и как да се увеличи ангажираността на регионалните и местни власти, както и на останалите заинтересовани страни в „Натура 2000“, така че да се постигне балансът между тях“, каза Калугеров.

Според Мирослав Калугеров промените в Закона за биологичното разнообразие се налагат, защото досега законодателството за екологичната мрежа „Натура 2000“ или дословно преповтаря директивите, или е заимствано от законодателството за защитените територии, което е погрешно, тъй като предметът и целите на управление на защитените територии и защитените зони са различни и не може да се очаква, че с едни и същи инструменти ще се постигне желаният ефект и за двете категории. По този начин зоните се управляват основно чрез забрани и ограничения. Той подчерта, че от страна на ЕК нееднократно е изразявано становище, че заповедите, във вида, в който се издават досега, не отговарят на изискванията по директива за признаване на зоните от значение за общността за специални консервационни зони. „Мерките за опазване трябва да се основават на съответните специфични за зоната цели на опазване“, заяви Мирослав Калугеров.

Основната цел на Проекта на Закон за изменение и допълнение на Закона за биологичното разнообразие (ЗИДЗБР) е да се регламентира нормативно въвеждането на новия подход за управление на мрежата „Натура 2000“ в България. Чрез него ще се осигури процесът по разработване и прилагане на мерки за подобряване и поддържане на природозащитното състояние на видовете и местообитанията, както и ефективно управление на мрежата. Този подход предвижда изграждане на нови структури на национално и регионално ниво: национален орган за управление на „Натура 2000“; национален консултативен съвет към министъра на околната среда и водите; органи за управление на регионално ниво и комитети на заинтересованите страни към органите на регионално ниво.

Министърът на околната среда и водите Нено Димов подчерта, че планът за действие на ЕК за „Натура 2000“ неслучайно е наречен „за природата, хората и икономиката“. Според него, ако гледаме този план само от гледна точка на опазване на природата, на практика гледаме една трета от него, а всъщност неслучайно в неговото заглавие хората са сложени на водещо място.

„Идеята е да се търси балансът между природата и икономиката, защото само в търсенето на този баланс може да се постигне достатъчно добро съществуване на хората“, заяви министър Нено Димов. С този закон сме се стремили да интегрираме местните общности, защото няма нещо по-правилно от това местната общност да разполага с ресурса. Местните са тези, които трябва да имат основното право да управляват, защото те носят и отговорността, а правото и отговорността трябва да са ръка за ръка“, заяви министърът.

Министър Димов посочи, че в дискусията са се чули много добри идеи и с помощта на изразените становища може да бъде подобрен законът. „Ще се опитаме да прецизираме текстовете, така че да може да защитим както работата на хората, които се занимават с наука, така и работата на всички останали, които по един или друг начин са свързани с управлението на „Натура 2000“, увери министърът. След това проектът ще бъде внесен в Министерския съвет и Народното събрание. „Една трета от територията на държавата всъщност ще бъде управлявана по начина, който се опише в този закон. А това е много голям ресурс и местните общности, местният бизнес, синдикатите, общините имат право да бъдат включени в това управление. Надяваме се, че ще им дадем най-подходящия инструмент“, каза министър Димов.

Инж. Васил Василев:

Недопустими са данни без ясен произход

„По моя оценка този проект е необходим и осигурява решения на някои проблеми, натрупали се през годините. Първо смело мога да твърдя, че има неразбиране в българското общество на целите и задачите на защитените зони от мрежата „Натура 2000“. В общественото разбиране има припокриване в значителна степен във функциите и задачите и много често зоните от „Натура 2000“ се приравняват като мерки и ограничения на режимите, които са предвидени за резерватите и други категории защитени територии. Това може би до известна степен се обяснява с редица действия, които се случиха в недалечното минало. Като пример мога да посоча разработването на интегрирания план за управление на защитената местност „Калиакра“ от края на 2017 г. Там не стана ясно на базата на какви първични данни и научни изследвания авторите на плана предвидиха, че ловът по смисъла на ЗЛОД следва да бъда забранен. От тази гледна точка първичните данни, които служат за база за формиране на определени политики и вземане на решения, смятам, че трябва да бъдат обществено достъпни, прозрачни и да позволят на отговорните институции да се запознаят с тях.

Горепосоченият случай не е единственият от подобен тип. Аз съм бил свидетел как в различни европейски форуми официално се посочва численост за видове от особена значимост за общността, които се различават значително от официалните статистики. Фрапиращ пример е вълкът, който е ловен обект в България. За него нееднократно са били посочвани данни, получени по неясни методики, и подадени неясно от кого. ЕК се позовава на тези данни, за да може да сформира своята позиция. Разбира се, ако тези данни сами по себе си представляват интелектуална собственост и са защитени с конкретно авторско право, вярвам, че министерството би могло да намери съответните механизми за тяхното ползване.

Едно от най-важните неща, които приветствам в този законопроект, е възможността да бъдат привлечени местните общности като активни участници при обсъждането и приемането на плановете за управление на отделните зони от мрежата „Натура 2000“. Това е единственият успешен начин хората да припознаят тези зони като тяхна полза и да осигуряват своя поминък.

От моя гледна точка аз много добре виждам как ако в ЗЛОД няма едно чисто императивно изискване ловците да бъдат разпределени на териториален принцип, т.е. всеки ловец да има ловна площ някъде в страната, 90 % от ловците ще са концентрирани в 6 или 7 големи града. Така на терен няма да има кой да полага каквито и да било грижи за дивите животни. От тази гледна точка за мен е от ключово значение включването на местните общности в процеса по планиране, взимане на решения и управление на зоните по „Натура 2000“. Опитът при управлението на определени видове не само в България, но и в редица европейски и африкански страни, показва, че генерирането на приходи от местните общности в цялостния процес на стопанисване чрез трофеен лов, фотолов и др. дейности, води до повишаване на числеността на конкретния вид. И обратното – когато даден вид е поставен под строга защита, какъвто е случаят с мечката в България, всички наблюдаваме проблеми задълбочаване на негативните трендове с популацията.

Именно затова приветствам поетата инициатива и съм напълно наясно, че по нея все още има какво да се прецизира.  

Добавете коментар

*
*