Заседание на комисията по „Ловна етика, традиции и приемственост“ на УС на НЛРС-СЛРБ

02.02.2019 - 06:14

Валери АНГЕЛОВ

Традиция стана заседанията на комисиите към Упра­вителния съвет на НЛРС-СЛРБ да се провеждат на те­рен, изнесен в някои от ловните сдружения, членове на Организацията. Така се случи и този път в предпослед­ния уикенд на януари 2019 г.

Домакин на изнесеното заседание беше ловно-ри­барското сдружение в Долна Митрополия, което се проведе на територията на ловно-рибарската дружина в Байкал на брега на река Дунав. То бе на комисията по „Ловна етика, традиции и приемственост“ съвместно с членовете на медийния съвет към председателя на Националното сдружение инж. Васил Василев, който и ръководеше работата му. На него присъстваха главният секретар на организацията Даниел Тошков, проф. Лю­бомир Халачев, Михаил Танев, ген. Никола Колев, Сте­фан Ненков, Валентин Панайотов, Димитър Бежански и Тома Иванов.

Основна задача на заседанието бе да се разгледа и обсъди проектоплан за комуникационната дейност на НЛРС-СЛРБ през настоящата година, който да бъде предложен на вниманието на УС за приемане. Участ­ващите в заседанието се отнесоха много сериозно и задълбочено към нея. Поставени бяха много въпроси, дадени бяха редица предложения, търсеха се решения.

След деловата работа се проведе среща на члено­вете на комисията и медийния съвет с ръководството на ловно-рибарското сдружение в Долна Митрополия в лицето на неговия председател доц. д-р инж. Валери Ангелов и секретаря на УС Димитър Александров. На срещата присъстваха дългогодишният председател на ловно-рибарската дружина в Байкал Георги Давидов, секретарят на дружината Данаил Цветанов и председа­телят на Контролната комисия Петър Оков.

За цялостната дейност като дългогодишен предсе­дател на ловно-рибарското сдружение и материалните следи, останали след него (обектите, които са постро­ени под неговото ръководство) Димитър Александров бе удостоен със званието „Заслужил деятел на НЛРС- СЛРБ“. Той отговори на вниманието с кратко, но силно и прочувствено слово.

След това срещата непринудено премина в другарска вечеря.

За всички присъстващи на мероприятието на следва­щия ден домакините бяха организирали групов лов на местен дребен дивеч – фазан, в ловностопанския район на село Байкал.

Добавете коментар

*
*