Меню
Меню

Рибопроизводство


Фирмата "Сокол-БЛРС" ЕООД, съществува от 1989 г. и осъществява цялата стопанска и търговска дейност на НЛРС "Съюз на ловците и риболовците в България". Дейността на фирмата се извършва в три основни направления: Търговия и услуги, Дивечопроизводство и Рибопроизводство. Секторът Рибопроизводство е специализиран за производството на зарибителен материал и стокова риба от речна, дъгова пъстърва и сивен. Осъществява дейността си в три пълносистемни рибовъдни стопанства.

Фирмата се е специализирала в производството на зарибителен материал и стокова риба от балканска и американска пъстърва, сивен и шаран.

Фирмата активно участва в зарибяването на териториите на Национален парк „Рила“, НП „Пирин“ и НП „Централен балкан“ с балканска пъстарва.

Разполагаме със специализиран транспорт за жива риба, амбалаж и специализиран транспорт за дивечови птици и животни до всички точки на страната. Фирмата предлага ветеринарни консултации на нашите клиенти.

За повече информация и поръчки: Евгений Кавалски, тел. +359 887 968 888 , гр.София 1040, бул.Витоша 31-33, ет.6  Имейл: sokol.sales@abv.bg


СТОПАНСТВА

1. Пъстървово стопанство “Тошков чарк”, Батак, местност “Тошков чарк”

Стопанството има модерна риболюпилня за 1 500 000 бр. хайвер на очни точки от балканска пъстърва за зарибяване. Произвежда и 5-7 тона стокова пъстърва за пазара.

2. Пъстървово стопанство “Нишава”, Годеч, ул.”Зли дол” № 50

В модерна риболюпилня се произвежда дъгова пъстърва. Стопанството зарежда 4 милиона бр. хайвер от дъгова пъстърва и  изнася  300 000 бр. 1гр. рибки в помощното стопанство в Гинци, за доотглеждане. Произвежда до 10 тона пъстърва за пазара.

3. Шараново стопанство “Дъбене”, Карлово, местност “Дъбене”

Стопанството произвежда всички видове шаранови риби.

4. Опитна станция по рибарство, Самоков, зад месокомбината

Специализирана е за производство на сивен и малка част дъгова пъстърва.

Стопанството има възможности за производство на зарибител от сивен и 6-8 тона стокова риба и има собствена риболюпилня.

Сравнение на продукти